keine

Nr. 2601 bis 2620 von 3114 verzeichneten Spielen:

      Spiele-Titel Jahr Plattformen
en   ★★☆ The Lion in Winter 1999 TADS 2
en   ☆☆☆ I Never Promised You A Nose Guard 1999 Z-Code
en   ★☆☆ The Oily Deeps 1999 Z-Code
en   ★☆☆ Sinking the Lily Jane 1999 Z-Code
en   ★☆☆ Tanker and Webb 1999 Z-Code
en   ★☆☆ Tears Keep Getting In My Dr. Pepper 1999 Z-Code
en   ★☆☆ untitled (Apocalypse) 1999 TADS 2
en   ★☆☆ Blue Head Yurt 1999 TADS 2
en Screenshot ★★☆ Carnival 1999 Z-Code
en Screenshot ★★☆ The Courier who missed me 1999 Z-Code
en   ★☆☆ Don't Fire Until You See The Yellows Of Their Niblets 1999 TADS 2
en   ★☆☆ Doomsday 1999 Z-Code
en   ★☆☆ Kids Shouldn't Have to Save The World 1999 Z-Code
en   ★☆☆ The Lake 1999 Z-Code
en   ★☆☆ One Night in the North Atlantic 1999 Z-Code
en   ★☆☆ Planet Y 1999 TADS 2
en   ★☆☆ Revenge of the Chalupa 1999 Z-Code
en   ★☆☆ A Rock and a Hard Place 1999 TADS 2
en   ★☆☆ SLUDGE 1999 TADS 2
en   ★☆☆ Spy in the Snow 1999 TADS 2