Carl Muckenhoupt

Autor folgender 9 Spiele:

      Spiele-Titel Jahr Plattformen
en Screenshot ★★☆ My Evil Twin 2012 Z-Code
en Screenshot ☆☆☆ Food Magic 2010 Z-Code
en   ★★☆ IF Progressive One 2009 Z-Code
en   ★☆☆ What Happens in Vagueness 2008 Z-Code
en   ★★☆ House of Dream of Moon 2007 Z-Code
en Screenshot ★★☆ An Escape To Remember 2006 Glulx
en Screenshot ★★☆ The Corn Identity 2005 Z-Code
en   ☆☆☆ The Fluid of Life 2005 Z-Code
en Screenshot ★★☆ The Gostak 2001 Z-Code