Ricardo Dague

Autor folgender 12 Spiele:

      Spiele-Titel Jahr Plattformen
en   ★★☆ IF Progressive One 2009 Z-Code
en   ★★☆ The Escapist 2008 Z-Code
en   ★☆☆ The Lucubrator 2008 Z-Code
en   ★★☆ House of Dream of Moon 2007 Z-Code
en Screenshot ★☆☆ Nazi Mice 2007 Z-Code
en Screenshot ★★☆ An Escape To Remember 2006 Glulx
en   ★☆☆ untitled (Dague) 2003 Glulx
en   ★★☆ Scary House Amulet! 2002 Z-Code
en   ★☆☆ Romeo, Juliet and the Dog 2002 Z-Code
en   ★☆☆ Goofy 2001 Java
en   ★☆☆ Barton 2001 Z-Code
en Screenshot ★☆☆ Fifteen 1998 Z-Code